Elecciones municipales 2015

Programa electoral 2015

Introducción

El programa electoral que presenta el Partido Popular de Vinaròs no es fruto de la imaginación de unos pocos o los sueños irrealizables de otros. Queremos renovar la confianza de los vinarocenses con unas propuestas concretas y realistas, fruto de las aportaciones de decenas de personas que nos han aportado lo mejor de si mismas.

Pensamos que el trabajo bien hecho no puede detenerse. Juan Bautista Juan y todo el equipo que le acompaña ha iniciado en esta legislatura un proyecto para nuestra ciudad que ha logrado mejorar Vinaròs. Gracias a la rebaja de la deuda se han podido bajar los impuestos y los sectores productivos de nuestra ciudad han visto como desde el Ayuntamiento se les ha apoyado en todo aquello que ha sido posible.

 Es el momento de apostar por un buen alcalde y esa persona tiene un nombre: Juan Bautista Juan. En los últimos cuatro años Juan ha demostrado que sabe escuchar, dialogar y tomar las decisiones pensando en el interés de todos los vinarocenses. Un Alcalde que ha abierto la puerta de su despacho a todas las personas, a todos aquellos que han querido dar su opinión y sus ideas. La transparencia y la participación para algunos es una palabra de moda, para Juan Bautista Juan es una forma de ser y también de gobernar.

 No es hora de experimentos porque nos jugamos mucho. Los esfuerzos que hemos realizado todos en los últimos años pueden irse al traste si quien gobierna a partir del mes de junio vuelve a las políticas erráticas del despilfarro. Juan Bautista Juan es un buen alcalde en el que sabes que puedes confiar. Sabes cómo trabaja, cómo piensa, cómo actúa y por ello te pedimos la confianza de nuevo porque quienes hemos gestionado los años más difíciles somos los que tenemos más ilusión por gestionar Vinaròs en los próximos años.

ooooooooooooooo..OOOO..oooooooooooooooo

El programa electoral que estàs a punt de llegir no és fruit de la imaginació d'uns pocs o els somnis irrealitzables d'altres. Volem renovar la confiança dels vinarossencs amb unes propostes concretes i realistes, fruit de les aportacions de desenes de persones que ens han aportat el millor de si mateixes.

Pensem que el treball ben fet no pot detindre's. Juan Bautista Juan i tot l'equip que li acompanya ha iniciat en esta legislatura un projecte per a la nostra ciutat que ha aconseguit millorar Vinaròs. Gràcies a la rebaixa del deute s'han pogut abaixar els impostos i els sectors productius de la nostra ciutat han vist com des de l'Ajuntament se'ls ha recolzat en tot allò que ha sigut possible.

És el moment d'apostar per un bon alcalde i eixa persona té un nom: Juan Bautista Juan. En els últims quatre anys Juan ha demostrat que sap escoltar, dialogar i prendre les decisions pensant en l'interés de tots els vinarossencs. Un alcalde que ha obert la porta del seu despatx a totes les persones, a tots aquells que han volgut donar la seua opinió i les seues idees. La transparència i la participació per a alguns és una paraula de moda, per a Juan Bautista Juan és una forma de ser i també de governar.

No és hora d'experiments perquè ens juguem molt. Els esforços que hem realitzat tots en els últims anys poden anar-se'n al trast si qui governa a partir del mes de juny torna a les polítiques erràtiques del balafiament. Juan Bautista Juan és un bon alcalde en què saps que pots confiar. Saps com treballa, com pensa, com actua i per això et demanem la confiança de nou perquè els que hem gestionat els anys més difícils som els que tenim més il·lusió per gestionar Vinaròs en els pròxims anys. 

Uso de Cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra Política de COOKIES